vandeRegio

Europees Parlement

6 juni 2024: laat het lokale geluid horen in Europa

Manifest van de Europese Vrije Alliantie

bouwen aan een Europa voor alle Volkeren.

Europa is buitengewoon verscheiden, en dat is dankzij alle verschillende volkeren die hebben meegebouwd aan zijn geschiedenis. En enkel door te vechten voor “eenheid in verscheidenheid”, zoals zijn eigen motto luidt, zal Europa erin slagen een toekomst op te bouwen waarin mensenrechten en fundamentele vrijheden voor iedereen worden gerespecteerd.

Onze politieke partij, de Europese Vrije Alliantie, is de stem voor deze volkeren die worstelen met de centrale regeringen om hun rechten laten erkennen.

Maar een Europa van Staten onderdrukt de verscheidenheid van alle Europese volkeren. Onze politieke partij, de Europese Vrije Alliantie, is de stem voor deze volkeren die worstelen met de centrale regeringen om hun rechten laten erkennen.

Bovenal komt het recht om over je eigen lot te beschikken — het recht op zelfbeschikking.

Tijdens de laatste legislatuur werd het Europees Parlement geconfronteerd met gebeurtenissen die helemaal nieuw waren voor de Europese Unie: door middel van referenda in Schotland in 2014 en in Catalonië in 2017 werd het recht op zelfbeschikking uitgeoefend op een democratische en voorbeeldige wijze. Respect voor de keuzes die deze volkeren hebben gemaakt, vormt de grondslag van de democratie.

Catalonië, dat al een halve eeuw het slachtoffer is van repressie, zal een sleutelkwestie worden voor de Europese Unie in de komende parlementaire legislatuur. De democratische geloofwaardigheid van de EU staat op het spel, naarmate Spanje afglijdt naar een autoritair regime en het respect voor de fundamentele vrijheden die Europa verplicht is te verzekeren, terzijde schuift.

We moeten ook een antwoord vinden dat het Schotse volk in staat stelt in de Europese Unie te blijven ondanks de Brexit, overeenkomstig de wil van de grote meerderheid van de Schotse burgers.

Naast deze twee symbolische voorbeelden streven ook andere historische groepen van Europese volkeren in de hele Unie naar meer vrijheid en de mogelijkheid om hun recht uit te oefenen om hun eigen toekomst in handen te nemen, hetzij via onafhankelijkheid, hetzij door volledige autonomie.

Daarom moeten de Europese instellingen grondig worden hervormd, zodat alle volkeren van Europa kunnen worden betrokken bij de beslissingen die hen aanbelangen. De EVA is de partij en de politieke fractie die deze boodschap sinds het eerste rechtstreeks verkozen Europees Parlement coherent heeft uitgedragen als essentieel voor de toekomst van Europa. Onze Europese Parlementsleden hebben alle volkeren, naties en minderheden verdedigd die het Europa van Staten over het hoofd ziet. Nu deze vraagstukken bijzonder relevant zijn, is het belangrijk dat onze fractie in het Europees Parlement meer gewicht in de schaal legt. Daartoe hebben we meer verkozenen nodig en moeten we meer verenigd zijn.

Dit EVA-manifest voor 2019 legt de politieke grondslag voor deze fractie. Het zal een gemeenschappelijke basis bieden voor de hele legislatuur 2019-2024.

— Lorena Lopez De Lacalle, Eusko Alkartasuna, Voorzitter van EFA

Beschikbaar in verschillende talen:

English Français Deutsch Italiano Español Nederlands

1. Zelfbeschikking

een recht voor alle volkeren

De Europese Vrije Alliantie verenigt politieke partijen die actief zijn binnen uiteenlopende institutionele contexten. Het werk om de perspectieven voor alle Europeanen te verbeteren, hangt samen met de EVA's onvoorwaardelijke steun aan het zelfbeschikkingsrecht. De EVA gelooft dat alle volkeren het recht hebben om hun eigen lot te bepalen en een institutioneel kader dat hen meer kansen biedt.

De EVA gelooft dat alle volkeren het recht hebben om hun eigen lot te bepalen en een institutioneel kader dat hen meer kansen biedt.

Of het gaat over (1) het respect voor taalkundige en culturele rechten, (2) decentralisatie, (3) de uitbreiding van regionale of federale bevoegdheden, (4) eisen om autonomie of (5) het verwezenlijken van de onafhankelijkheid via een referendum. Alle voorstellen waardoor groepen van mensen zichzelf kunnen uitdrukken en hun eigen instellingen kunnen bepalen op een democratische, transparante, geleidelijke en vreedzame manier, moeten worden ondersteund.

Zelfbeschikking is een principe, vastgelegd in internationaal recht, dat kan worden aangepast aan de verschillende situaties waarmee mensen onder de jurisdictie van Europese staten worden geconfronteerd. Op die manier kunnen mensen kiezen wat het beste is voor hen, voor hun ontwikkeling, en in sommige gevallen hun overleven.

De EVA steunt de volkeren, naties en regio's die democratisch handelen en die het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) respecteren. Gelijke rechten, waardigheid en respect voor verscheidenheid zijn de principes die aan de grondslag liggen van het zelfbeschikkingsrecht.

Het Europese politieke project veranderen is een van de doelstellingen van de Europese Vrije Alliantie. We menen dat het Europa van de oude natie-staten, niet langer voldoet aan de democratische vraag naar meer mondigheid onder de volkeren van Europa.

De erkenning en steun voor de volkeren, regio's, naties en staatloze naties van Europa is nodig om het publieke vertrouwen in de EU te herstellen en een nieuwe 21ste-eeuwse democratie te bevorderen die van het Europese project een succes voor iedereen maakt.

In een echt verscheiden en verenigd Europa gaan nationale en regionale identiteit hand in hand met Europese identiteit. Het concept van nationale identiteit moet ook mettertijd worden vernieuwd. Door een gemeenschapsgevoel met een gezamenlijke lotsbestemming te creëren, kunnen we ervoor zorgen dat de nieuwe bevolkingsgroepen die zich in onze regio's en staatloze naties vestigen, niet worden uitgesloten.

Bij natievorming in de 21ste eeuw moeten alle burgers van de natie worden betrokken. Ook de respectieve diaspora's moeten worden erkend, zodat mensen weer contacten kunnen leggen met hun verwanten in het buitenland, of herintegreren als ze dat wensen.

2. Een Europa voor alle volkeren

Een Europa van alle volkeren is een Europa dat geen onderscheid maakt tussen volkeren, zonder categorieën of tweederangsburgers te creëren. De EVA wil een andere Europa, een verschillend Europa, dat de universaliteit van alle mensen alsook hun afzonderlijke identiteiten erkent.

De EVA wil een andere Europa, een verschillend Europa, dat de universaliteit van alle mensen alsook hun afzonderlijke identiteiten erkent.

Sinds haar oprichting in 1981 was de Europese Vrije Alliantie steeds van oordeel dat het Europese project gebaseerd moest zijn op het welzijn en de verscheidenheid van zijn volkeren. De Europese Unie mag niet langer genoegen nemen met gewoon een unie van natiestaten te zijn die hun eigen belangen bevorderen. De EVA heeft een bredere, meer inclusieve visie op Europa waarin de verscheidenheid wordt erkend en gekoesterd.

Door diep pro-Europees te zijn, steunen we een Europa voor iedereen. Voor de EVA is het fundamenteel dat Europa alle volkeren aanvaardt en betrekt bij het besluitvormingsproces, om zo een democratisch Europa van vrede, respect en solidariteit op te bouwen.

De EVA wil een uitgesproken sociaal Europa uitbouwen, een verwelkomend Europa, een Europa dat voorspoed brengt voor al zijn burgers en dat zijn eigen pluralisme respecteert. Euroscepticisme en/of anti-EU populisme leiden niet tot oplossingen. Europa moet meer investeren in zijn gemeenschappen door het sociale weefsel te versterken en banden te scheppen tussen mensen. Een inclusieve benadering die nieuwe burgers verwelkomt, is essentieel om ons gevoel van identiteit en gemeenschap te versterken.

Om de rol van ALLE volkeren te versterken, moeten naties op sub-staatsniveau en/of regio's met wetgevende bevoegdheden een rol spelen bij de Europese besluitvorming. Ze zouden een verstrekte aanwezigheid moeten krijgen in een “Assemblee van Regio's en Volkeren,” ter vervanging van het machteloze Comité van de Regio's. Dat zou ervoor zorgen dat ALLE groepen rechtstreeks deelnemen, met een stem en stemrecht, bij de beslissingen die hen aanbelangen.

De EVA verdedigt een Europa waarin het Europees Parlement het duidelijke en logische initiatiefrecht heeft voor nieuwe wetgeving, en waarin het wetgevende proces in de Raad transparant is. De voorzitter van de Europese Commissie zou democratisch moeten worden verkozen.

Het is TIJD dat de Europese Unie werkt voor alle volkeren in Europa.

3. Een plan voor vrede en vrijheid voor Europa

De Europese Unie werd na de Tweede Wereldoorlog opgericht om vrede en economische en maatschappelijke voorspoed te verzekeren. Haar voornaamste taken zijn vrede bewaren binnen haar grenzen, waarden zoals democratie en de rechtstaat internationaal verdedigen, respect voor mensenrechten en fundamentele vrijheden verzekeren. Jammer genoeg schieten de EU-instellingen en de lidstaten tekort bij het verdedigen van deze kernwaarden en burgerlijke vrijheden. De EU-standpunten zelf staan zelfs haaks op een Europa der Volkeren.

Het is tijd om een ander Europa te bouwen.

Door een Europa van de volkeren te bouwen, wil de Europese Vrije Alliantie alle volkeren steunen, met inbegrip van de minderheden, alsook naties, staatloze naties en regio's die op vreedzame wijze streven naar politieke, culturele en taalkundige erkenning en erkenning van hun democratische instellingen.

Europa moet democratische instellingen op sub-staatniveau verdedigen als het democratie, vrede en vrijheid binnen zijn grenzen wil verdedigen.

De Europese Unie wordt vandaag geconfronteerd met toenemende internationale spanningen. De migratiecrisis binnen de Unie, de dreiging van het jihadisme en het vraagstuk van de interne uitbreiding met Schotland en Catalonië: het is tijd om een ander Europa te bouwen.

De EVA steunt een Europa dat de uitdagingen van de 21ste eeuw aan kan. Dat is niet enkel een Europa zonder oorlog, maar ook een Europa dat zich inzet voor de erkenning van zijn minderheden, het zelfbeschikkingsrecht en het onvoorwaardelijke respect voor de waardigheid van mensen en het respect voor mensenrechten.

Op basis van deze fundamentele en democratische principes moet prioriteit worden verleend aan het voorkomen van nieuwe conflicten en het oplossen van bestaande conflicten via dialoog, en aan het aanpakken van alle gevolgen van conflicten, met bijzondere aandacht voor slachtoffers en politieke gevangenen.

Culturele en linguïstische verscheidenheid, sociale rechtvaardigheid en het recht op zelfbeschikking zijn met elkaar verweven. Een nieuw project voor het Europa der Volkeren is nodig om te voldoen aan de democratische uitdagingen en de mondigheid te bieden waar de Europese volkeren naar streven.

De EVA streeft een modern, ambitieus en welvarend Europa na, niet enkel economisch, maar ook sociaal en democratisch. Ze richt een oproep tot de Europese Unie om meer dan ooit een Europa van alle volkeren en regio's te zijn, waar democratie, ontwikkeling, respect voor mensenrechten en fundamentele vrijheden elkaar aanvullen.

4. Bouwen aan een duurzame wereld

De principes van groei en ontwikkeling waarop onze moderne maatschappij is gebaseerd, hebben geleid tot het uitputten van de hulpbronnen, klimaatverandering en een verlies van biodiversiteit over de hele planeet. De plundering van de hulpbronnen om louter financiële redenen strookt niet met een duurzame ontwikkeling.

De Europese Unie moet op deze veranderingen anticiperen door een ambitieus energiebeleid te creëren dat de ontwikkeling van duurzame alternatieven ondersteunt om af te stappen van fossiele brandstoffen.

Sinds haar oprichting heeft de Europese Vrije Alliantie een betere bescherming van het milieu en de biodiversiteit gesteund en verdedigd. Ze probeert de impact van menselijke activiteiten op het milieu te beperken en Europese burgers te beschermen tegen alle milieurisico's voor hun gezondheid, zoals het verbod op genetisch gemodificeerde organismen en glyfosaat.

Er moeten meer inspanningen worden geleverd om de belangen van nationale en regionale landbouwen visserijsectoren te verzoenen met de klimaatveranderingsdoelstellingen van de EU. Innovatie in regionale sectoren kan duurzame en biologische landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling bevorderen en leiden tot een alomvattend regionaal beleid.

Daartoe pleit de EVA voor een energiebeleid dat de prioriteit verleent aan energie-efficiëntie en hernieuwbare energieopwekking. Fossiele brandstoffen zijn CO2 -intensief en gedoemd om te verdwijnen.

"De Europese Unie moet op deze veranderingen anticiperen door een ambitieus energiebeleid te creëren — overeenkomstig de 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties — dat de ontwikkeling van duurzame alternatieven ondersteunt om af te stappen van fossiele brandstoffen." De EVA is daarom ook gekant tegen fracking, omdat het de regio's en naties achter laat met het risico en de gevolgen van grondwatervervuiling. Het is van essentieel belang dat onze regio's en naties meer energiesoevereiniteit uitoefenen, waarbij ze beslissen over de vormen van alternatieve energie die ze willen opwekken, aan welke prijs, en in welke omstandigheden.

Hoewel we een verregaande autonomie van de regio's bij het bepalen van hun energieproductie steunen, roept de EVA op tot het uitfaseren van kernenergie. De productie en opslag van radioactief afval houdt een te groot gevaar in voor de toekomstige generaties. Tijdens de energietransitie moeten er degelijke garanties worden geboden voor lage prijzen, afdoende toevoer en veiligheid.

Zonder een passende governance kunnen de beleidsnormen en maatregelen om duurzame ontwikkeling te bevorderen, niet op succesvolle wijze ten uitvoer worden gelegd. De EVA steunt ook alle Europese initiatieven en programma's die erop gericht zijn alle spelers te betrekken bij het besluitvormingsproces, aangezien dit ons de kans biedt om een meer gecoördineerde, evenwichtige en billijke benadering te ontwikkelen van de vooruitgang van de regio's en staatloze naties in Europa.

De EVA steunt onderzoek naar hernieuwbare energie in Europese regio's en naties. Ze moedigt regio's en naties ook aan om deel te nemen aan onderzoek zodat ze het lokale en Europese beleid rond hernieuwbare energie en energie-efficiëntie positief kunnen beïnvloeden.

5. Van taalkundige verscheidenheid tot taalkundige rechtvaardigheid

Taalkundige verscheidenheid verdedigen en bevorderen is een van de principes van de Europese Vrije Alliantie.

Om taalkundige rechtvaardigheid tot stand te brengen, moeten we gelijkheid tussen talen creëren.

De steun van de Europese Unie voor multilinguïsme is vooral gericht op het aanmoedigen van het gebruik van de officiële talen. De EVA gelooft echter dat alle talen deel uitmaken van ons immateriële erfgoed — en vraagt de officiële erkenning, de bevordering en het gebruik van regionale talen, talen van minderheden en minder gebruikte talen die met uitsterven worden bedreigd.

Een Europa van verschillende volkeren, verschillende culturen, verschillende talen: dat is het Europa dat de EVA wil bevorderen en steunen, in het belang van alle Europese burgers. We willen alle talen uit de historische en culturele gemeenschappen van de EU waarderen, om de rijkdom van onze taalkundige verscheidenheid te beschermen.

Daarom zijn er specifieke Europese programma's nodig om taalkundige rechtvaardigheid te verzekeren. Bovendien moet alle Europese instellingen het werk van de Raad van Europa steunen door ervoor te zorgen dat elke lidstaat het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden ratificeert en de maatregelen ervan uitvoert.

Europese talen en culturen maken deel uit van onze culturele verscheidenheid. Ze dragen bij tot het ecologische evenwicht van onze maatschappijen, net zoals biodiversiteit dat doet in de natuur. In vele gevallen vormen ze ook een geweldig instrument voor creativiteit en economische ontwikkeling door innovatie en het bevorderen van plaatselijk erfgoed.

Europese talen vervullen een cruciale rol bij de groei en culturele verrijking van plaatselijk erfgoed. Daarom moet het taalbeleid van de EU de verscheidenheid beschermen, ook voor talen van minderheden. Om taalkundige rechtvaardigheid tot stand te brengen, moeten we gelijkheid tussen talen creëren.

6. Gendergelijkheid bevorderen

Gendergelijkheid mag dan wel een kernwaarde zijn voor de EU, maar Europese vrouwen hebben nog steeds ongelijke toegang tot macht, welvaart en veiligheid. Een structureel systeem van mannelijke dominantie, patriarchale tradities en heteronormativiteit hebben geleid tot de systematische onderdrukking van vrouwen en LGBTQI-personen (lesbisch, homo, biseksueel, transgender, queer en interseksueel) in zowel de publieke als de private sfeer.

De EVA pleit voor rechten en gelijkheid door op te roepen tot veilig en inclusief onderwijs, een inclusief begrip van het concept 'gezin', het uitbouwen van cultuurover-schrijdende solidariteit en jeugd-perspectieven.

De kernmissie en het werk van de EVA is gebaseerd op het begrip dat vrouwen andere behoeften en identiteiten hebben. Dit is vooral het geval voor vrouwen uit minderheids-, staatloze, migranten-, gehandicapten- en LGBT-groepen, alsook voor jonge en bejaarde vrouwen, plattelandsen arme vrouwen. Ze worden geconfronteerd met meer uitbuiting, discriminatie en geweld, en worden uitgesloten uit de politieke arena.

Vrouwen worden nog steeds ondervertegenwoordigd in machts- en besluitvormingsposities in heel Europa. De EVA meent dat de participatie van vrouwen in het publieke en politieke leven garant staat voor een meer billijke, democratische en verscheiden maatschappij. Daarom zijn we voorstander van genderpariteit en erkennen we dat Europa meer vrouwelijk leiderschap nodig heeft — leiderschap dat verscheidenheid naar waarde schat en plaats maakt voor vrouwen, vooral uit minderheidsen andere kwetsbare groepen.

Vrouwen, kinderen en bejaarden worden het zwaarst getroffen door de economische crisissen, en de financiële onstabiliteit en besparingen in overheidsuitgaven hebben de armoede bij vrouwen in de afgelopen jaren doen toenemen.

De EVA pleit voor economische onafhankelijkheid voor vrouwen door de EU-wetgeving rond gelijk heid te versterken, individuele rechten op sociale bescherming en belasting te waarborgen, een einde te maken aan de loon- en pensioenkloof tussen mannen en vrouwen, en sociale hulpverlening, ouderschapsverlof en kinderopvang te bieden. Vrouwen en mannen zouden op gelijke wijze zorg moeten dragen voor kinderen, bejaarden en gehandicapten, maar we steunen ook de creatie van degelijke banen voor vrouwen, vooral gelet op de nieuwe werkgelegenheidskansen in het sociaal ondernemerschap, de digitale economie en andere innovatieve gebieden.

Bovendien vormt geweld tegen vrouwen nog steeds de meest wijdverspreide schending van de mensenrechten van vrouwen in Europa. Oude en nieuwe vormen van geweld aanpakken is een prioriteit voor de EVA. We roepen op tot een gendergevoelig, evidence-based en alomvattend openbaar beleid om een einde te maken aan het geweld tegen vrouwen — gaande van juridisch bindende instrumenten tot activiteiten om het bewustzijn te verhogen — met toereikende menselijke en financiële middelen. We pleiten voor meer diensten om vrouwen die hulp zoeken te beschermen, bij te staan en te informeren; een verbeterde toegang tot en veiligheid in politie-, gerechtelijke en gezondheidszorgsystemen; wijdverspreide seksuele en reproductieve gezondheid en voorlichting; betere steun voor vrouwenorganisaties en NGO's; en campagnes die de mythes rond gendergeweld doorprikken.

We menen dat de stem en de ervaringen van LGBTQI's moeten worden gehoord. LGBTQI-personen zijn kwetsbaar en hebben een lange voorgeschiedenis van vijandigheid en geweld. Wetten tegen haatdelicten en haatzaaien moeten coherent zijn en homofobie en transfobie in alle EU-lidstaten afdekken. De EVA pleit voor rechten en gelijkheid door op te roepen tot veilig en inclusief onderwijs, een inclusief begrip van het concept 'gezin', het uitbouwen van cultuuroverschrijdende solidariteit en jeugdperspectieven. Momenteel is discriminatie omwille van seksuele geaardheid in de EU enkel verboden op het gebied van werkgelegenheid. We willen dit ook uitgebreid zien naar andere gebieden zoals gezondheidszorg, onderwijs, sociale bescherming en toegang tot goederen en diensten.

De EVA vraagt dat de Europese Unie haar antidiscriminatiewetten verbetert door gender te mainstreamen op alle gebieden waarvoor zij bevoegd is. De EU moet rekening houden met de verscheidenheid van vrouwen en gepaste maatregelen goedkeuren om de verschillende vormen van discriminatie te bestrijden. We richten een oproep tot de EU om gelijkheid en de invloed van nieuwe en bestaande beleidsnormen en wetgeving te meten, en de prioriteit te verlenen aan een gendergevoelige en inclusieve EU-begroting.

7. Waardigheid en gelijkheid herstellen

Sommige regio's, volkeren en staatloze naties in de Europese Unie staan in de schaduw van de gecentraliseerde staten. Deze staten hebben de natuurlijke bronnen van de gebieden uitgebuit, hun arbeid misbruikt en roofzuchtige economische modellen ontwikkeld die erop gericht zijn de plaatselijke minderheden te benadelen ten opzichte van de meerderheden in deze lidstaten.

Sociale rechtvaardigheid is een sleutelprioriteit in ons programma.We strijden tegen elke vorm van discriminatie en pleiten voor een rechtvaardiger verdeling van rijkdom.

De Europese Vrije Alliantie meent dat alle volkeren evenwaardig zijn, los van hun verscheidenheid. Dat betekent dat economische, sociale en politieke overheersing niet kan worden toegestaan.

Sociale rechtvaardigheid is een sleutelprioriteit in ons programma. We strijden tegen elke vorm van discriminatie en pleiten voor een rechtvaardiger verdeling van rijkdom. De EU moet meer waarborgen bieden voor sociale rechtvaardigheid, maar in de plaats daarvan kiest ze vaak de zijde van de gevestigde belangen, grote bedrijven en grote lidstaten.

Gelijkheid tussen volkeren tot stand brengen is cruciaal om ervoor te zorgen dat de regio's en staatloze naties van de Europese Unie op economisch, sociaal, cultureel en politiek vlak de nodige middelen krijgen.

De EVA steunt de Europese pijler van sociale rechten, die burgers nieuwe en doeltreffendere rechten wil bieden. Dit omvat drie hoofdcategorieën:

  • Gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt
  • Billijke arbeidsvoorwaarden
  • Sociale bescherming en inclusie

Solidariteitsmechanismen in de hele EU moeten kinderarmoede, de genderkloof, armoede die van generatie tot generatie wordt doorgegeven en sociale uitsluiting op vele andere beleidsvlakken bestrijden. Dat is enkel mogelijk als alle regio's en naties hun fiscale coördinatie verbeteren en hun inspanningen in de strijd tegen belastingfraude, belastingontduiking, belastingparadijzen en oneerlijke & onethische fiscale constructies harmoniseren.

De EU moet vechten tegen sociale onzekerheid en de toenemende ongelijkheden. De lokale gemeenschappen moeten meer rechten en kansen krijgen, vooral om hun eigen ontwikkelingsmodel te kiezen. Subsidiariteit is een sleutelwoord dat niet wordt ten uitvoer gelegd.

Om een echt duurzame ontwikkeling na te streven, moet de economische ontwikkeling van regio's en naties beter aansluiten bij het plaatselijke niveau, rekening houdend met de kenmerken van de gebieden en de betrokken mensen.

De menselijke dimensie en het respect voor de menselijke waardigheid zou een grotere rol moeten spelen in het sociaal en economisch beleid — het zou centraal moeten staan in het overheidsbeleid.

8. Democratische processen en participerende democratie

De lidstaten wijzen de Europese Unie maar al te graag met de vinger voor alle problemen waarmee de Europese burgers worden geconfronteerd. Dat heeft geleid tot de Brexit — de geplande uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie — en andere negatieve ontwikkelingen.

De EVA gelooft ook dat een verhoogd gebruik van het internet de mensen beter kan informeren en overheidsacties transparanter kan maken.

De Europese Vrije Alliantie blijft daarom voorstander van een herziening van het Europese project, om het democratische deficit weg te werken door zich aan te passen aan de nieuwe uitdagingen — vooral door middel van participerende democratie en de betrokkenheid van de volkeren bij het Europese besluitvormingsproces.

De EVA steunt het principe van het Burgerinitiatief, geïntroduceerd door het Verdrag van Lissabon, waardoor Europese burgers een oproep kunnen doen tot de Europese Commissie om een voorstel uit te werken over een onderwerp dat volgens hen wetgeving verdient. Het is een eerste stap om alle volkeren te betrekken bij de EU-besluitvorming, hoewel het veel te bureaucratisch is en ontoegankelijk voor het publiek. Daarom moet het drastisch worden verbeterd.

Het vertrouwen en de betrokkenheid van het publiek kan enkel verbeteren als de Europese instellingen democratischer worden, vooral door de wetgevende bevoegdheden van het Europees Parlement te versterken, zinvolle kiesdistricten voor de Europese verkiezingen te organiseren en een eerlijk kiesstelsel uit te werken waardoor alle Europese volkeren worden vertegenwoordigd. De EVA wil meer transparantie in de Raad en wil dat de voorzitter van de Europese Commissie democratisch wordt verkozen door het Europees Parlement.

De EVA gelooft ook dat een verhoogd gebruik van het internet de mensen beter kan informeren en overheidsacties transparanter kan maken — vooral vandaag, nu de verspreiding van het internetgebruik het voor de regeringen makkelijker maakt om een interactie tot stand te brengen met hun onderdanen. Ze betreurt dat de informatieplatforms en -sites van de EU enkel beschikbaar zijn in de officiële en bepaalde co-officiële talen.

Tot slot willen de volkeren en staatloze naties van Europa dat hun eisen democratischer worden behandeld. De EVA steunt ook referenda of volksraadplegingen die door de instellingen of de verkozenen in de regio's van de Europese Unie worden georganiseerd.

De burgers dichter bij hun instellingen brengen, alle volkeren respecteren en hen de juiste plaats toekennen in het besluitvormingsproces op lokaal en Europees niveau om de crisis op het vlak van vertegenwoordiging aan te pakken die duidelijk blijkt uit de dalende verkiezingsopkomst: dat zijn de belangrijkste uitdagingen als de participerende democratie een realiteit en niet louter een streefdoel moet worden.

 

9. Internationale solidariteit

Solidariteit tussen volkeren is een van de principes van de Europese Vrije Alliantie. Ze heeft een internationaal netwerk van partners ontwikkeld door middel van grensoverschrijdende samenwerking en wederzijdse steun tussen regio's en staatloze naties, in Europa en in de rest van de wereld. Vele van de partners waarvan de taalkundige, culturele en politieke rechten door de lidstaten met de voeten werden en worden getreden, werken solidair samen voor een betere wereld.

De EVA wil dat de Europese en internationale instellingen eisen dat alle betrokken staten de mensenrechten respecteren, overeenkomstig het internationaal recht, en indien nodig sancties opleggen.

Daar waar staatsnationalisme naar binnen gericht is en is gebaseerd op uitsluiting, is de visie van de Europese Vrije Alliantie op volksnationalisme net het tegenovergestelde. Onze visie omvat inclusie, respect voor verscheidenheid en het slaan van bruggen tussen volkeren, in plaats van de grenzen tussen hen te versterken. Het begint met de erkenning dat alle naties gelijkwaardig zijn, en het respect voor hun rechten en identiteiten. In die zin pleit de EVA voor de samenwerking tussen vrije en gelijkwaardige volkeren.

Daarom staat de EVA op internationaal vlak zij aan zij met ALLE volkeren die worden onderdrukt: ze wil dat de Europese en internationale instellingen eisen dat alle betrokken staten de mensenrechten respecteren, overeenkomstig het internationaal recht, en indien nodig sancties opleggen.

De EVA steunt maatregelen om de rechten van minderheden in Europa en de rest van de wereld te versterken. Europa moet zijn invloed aanwenden in internationale geschillen, vooral in landen waarmee het diplomatieke banden en samenwerkingsprogramma's heeft.

De EVA gelooft dat de verschillende volkeren van Europa en de wereld hun eigen vormen van bestuur en instellingen moeten kunnen creëren. De rechtmatige aanspraken op het herstel van de soevereiniteit, gesteund door internationale solidariteit, zijn volstrekt legitiem.

We zijn op weg naar de constructie van een internationale orde waarin nieuwe regeringsvormen, beter geschikt voor ons tijdperk, de oude vormen vervangen die geleidelijk hun raison d'être verliezen.

De EVA wil dat de Europese Unie een echte internationale speler wordt met als doel meer vrede, solidariteit, voorspoed, duurzaamheid, democratie en respect voor verscheidenheid te brengen, niet alleen in Europa maar over de hele wereld.

Op het vlak van migratie dringt de EVA aan op sterke solidariteit met de landen en regio's aan de EU-grenzen die het meest worden getroffen door de komst van mensen van buiten de EU. Elke lidstaat moet betrokken zijn bij een inclusief beleid voor migranten. We moeten investeren in gemeenschappen buiten de EU en in de perifere gebieden van de EU, om emigratie en elke vorm van braindrain te stoppen.

Dat vereist ook dat we buiten de EU en in onze perifere gebieden investeren om een betere inclusie van nieuwe burgers aan te moedigen. We moeten samenwerken om onze gemeenschappen en onze maatschappij sterker te maken.

10. Jongeren meer kansen bieden

Een van de principes van zelfbeschikking is mensen mondiger maken zodat ze zelf actie kunnen ondernemen. Daarom moet de emancipatie van onze landen beginnen met de emancipatie van onze burgers, en vooral de jongeren. Omdat zij de koplopers van onze toekomstige maatschappij zijn, moeten jongeren een prominente rol spelen, zowel als doelgroep maar ook als besluitvormers van politiek beleid. Daarom verbindt de Europese Vrije Alliantie, via haar jeugdafdeling, Jong EVA, zich ertoe om volledige kansen te bieden aan jongeren en hun participatie in de maatschappij te verhogen.

Daarom bevorderen de EVA en Jong EVA de interculturele dialoogtussen mensen en minderheden van over de hele wereld, vooral degenen die samenleven op het Europese continent.

Om gelijke kansen voor iedereen te waarborgen, wil de EVA beleidsnormen bevorderen om jeugdwerkloosheid, braindrain en armoede aan te pakken, met bijzondere aandacht voor de achtergestelde en perifere regio's van Europa, waar jongeren worstelen om hun toekomst uit te bouwen. Daarom zullen we maatregelen uitwerken om het onderwijs en de werkgelegenheid voor jongeren te verbeteren. We willen in het bijzonder initiatieven bevorderen die erop gericht zijn de lokale en regionale economieën te versterken en stabiele, veilige en respectabele banen te creëren. De precaire situatie van werkgelegenheid bij jongeren, met inbegrip van de wildgroei aan onbetaalde stageplaatsen en tijdelijke banen, vergt onmiddellijke actie om de arbeidsrechten en een behoorlijk inkomen te beschermen, om zo de ontwikkeling van een degelijk beroepsleven aan te moedigen.

We zullen ook beleidslijnen uitwerken om de braindrain van jongeren uit de perifere gebieden van Europa naar de meer welvarende gebieden aan te pakken. We willen een succesvolle thuisomgeving creëren en jongeren aanmoedigen om de vaardigheden die ze in het buitenland hebben opgedaan, terug te brengen naar hun lokale gemeenschappen.

Onderwijs is een van de sleutelpijlers voor elke vorm van jeugdbeleid. Kwalitatief onderwijs op alle niveaus (lager, middelbaar en hoger) waarborgt niet alleen een goede professionele ontwikkeling, maar ook culturele belangstelling, een open geest, een kritisch perspectief en andere vaardigheden die het leven kunnen helpen verrijken.

Om de rol van jongeren in de maatschappij te verhogen, zullen we ook meer relevante participatieruimtes creëren. Het is de bedoeling jonge mensen onderlegd te maken in de democratische processen en hun meningen en standpunten door te geven aan de besluitvormers.

Daarom willen we het maatschappelijk middenveld van de jeugd versterken door jeugd-NGO's, jeugdvakbonden, jeugdraden, organisaties voor informeel onderwijs enz. te bevorderen. Effectief burgerschap is georganiseerd burgerschap.

De nieuwe generaties moeten er in het bijzonder voor zorgen dat de wereld vrij is van haatzaaien, onverdraagzaamheid en xenofobie. Dat geldt des te meer voor jongeren uit staatloze naties. Aangezien zij doorgaans het doelwit zijn van culturele discriminatie, moeten zij de pleitbezorgers zijn van integratie en verscheidenheid.

Daarom bevorderen de EVA en Jong EVA de interculturele dialoog tussen mensen en minderheden van over de hele wereld, vooral degenen die samenleven op het Europese continent.