Votematch — ProDemos

 1. In alle EU-landen moet een belasting op vliegtickets komen.^1
  Eens, Het uitgangspunt vandeRegio is dat er aanzienlijk minder gevlogen moet worden en dat we voor de eerste 750km van een reis een duurzamer alternatief moeten bieden. Dus investeren in een goed Europees treinnetwerk. Deze belasting is ook nodig wanneer landen het klimaatakkoord van Parijs serieus willen nemen.
 2. Het Europees Parlement moet statiegeld op plastic flessen in de hele EU afdwingen.^1
  Eens, het gaat om het terug dringen van plastic zwerfafval en verantwoordelijkheid nemen tot de plasticsoep. Statiegeld is een goed middel om plastic zwerfafval terug te dringen, maar het is ook niet de enige strategie. Iedere regio moet haar eigen oplossing mogen kiezen in de verantwoordelijkheid nemen de achterliggende problematiek te overwinnen. Fabrikanten van verpakkingen zouden ook verplicht moeten worden om te zoeken naar biologisch afbreekbare alternatieven.
 3. Er moeten weer regelmatig grenscontroles plaatsvinden tussen EU-lidstaten.^1
  Oneens, Door het verdrag van Schengen hebben we vrij verkeer van mensen en goederen. Deze vrijheid willen we niet opgeven. Grenscontroles zouden een specifiek doel moeten hebben voordat het te overwegen is.
 4. Europa moet kiezen voor permanente wintertijd.^1
  Oneens, het is een onzinnige discussie. Iedere regio heeft haar eigen culturele ritme. Voor het Nederlandse ritme zou (ook) zomertijd langere sociale avonden geven, want "18:00 gaan we eten". We kunnen beter een discussie hebben over de 9-17h kantoortijden en de hoeveelheid files dat veroorzaakt. Een oplossing zit meer in thuiswerken, dichter bij huis en de vrijheid om eigen werkuren te kunnen kiezen.
 5. EU-landen die zich niet aan de begrotingsregels houden, moeten altijd worden gestraft.
  Geen van beide, de begrotingsregels zijn opgesteld met een doel, die passend moet worden nageleefd. Straffen zal altijd een financieel aspect hebben en dat zal vervolgens het moeilijker maken om bij de volgende begroting wel aan de begrotingsregels te voldoen. Wel moet ieder land gelijkwaardig omspringen met de richtlijnen; Frankrijk en Duitsland hebben geen recht op een privilege.
 6. De EU moet het verbouwen van genetisch gemodificeerde gewassen toestaan.
  Oneens, de EU moet de voedselveiligheid en diversiteit waarborgen.
 7. De EU-doelstellingen voor vermindering van de CO2-uitstoot moeten strikter worden nageleefd.
  Eens. Ambities zijn er om naar te leven, maar dan moet er overheidswege wel een consequenter beleid worden gevoerd. Door de willekeur van keuzes worden nu alle maatregels als onzinnig beschouwd. Je kan geen 750 miljoen euro investeren in aandelen KLM, of luchthaven Lelystad en vervolgens verwachten dat ieder huishouden ruim 30-60 duizend euro investeert om van het gas af te gaan en hun huis te verduurzamen. Terwijl juist de rest van Europa gas gaat stoken omdat het schoner is dan steenkool.
 8. De EU moet minder geld uitgeven aan de ontwikkeling van arme gebieden binnen de EU.^1
  Oneens, iedere regio heeft recht op een bestaansrecht. Wanneer de armoede niet meer te overwinnen is, dan trekken de jongere generaties weg om elders te gaan werken en te overleven. Armere regio's hebben juist ook recht op behoud van de sociale infrastructuur.
 9. Er moet een belasting op de handel in aandelen komen.
  Eens, op de handel van goederen en diensten wordt er al belasting (BTW) geheven. Belasting dringt de korte termijn speculatie terug en daarmee de grillen van de economische markten.
 10. Het moet mogelijk worden om in alle EU-landen gelijktijdig een referendum te houden over Europese besluiten.
  Eens, zowel over de mogelijkheid om een referenda te houden, evenals de mogelijkheid om gelijktijdig dat te doen. Op die manier wordt de raadpleging bij de inwoners van de EU gelegd en beïnvloed de (tussen)uitslag niet het stemgedrag in een andere regio/land.
 11. EU-landen die de vrijheid van media schenden moeten financieel worden gestraft.^1
  Eens, maar hiervoor is het wel nodig dat er een onafhankelijke rechter die veroordeling kan doen, opbasis van een algemene richtlijn die de vrijheden van de media omschrijft. Een politieke meerderheid kan er voor zorgen dat het ene land wel en de andere niet gestraft wordt — dat is nog meer ondermijnend van de democratische rechtsstaat.
 12. Er moet een gemeenschappelijk Europees leger komen.^1
  Oneens, de schaalgrootte van de huidige samenwerkingen is meer dan voldoende om de verdedigende taken van een leger uit te oefenen. Een eigen Europees leger brengt ook met zich mee dat er buitenlandse interventies worden overwogen en in dat deel van de buitenlandse politiek moeten we als de Europese een zo pacifistische uitgangspositie innemen.
 13. Er moet meer geld naar hulp aan arme landen buiten de EU.
  Geen van beide, ontwikkelingshulp is een middel om een doel te bereiken. Bijvoorbeeld om de noodzakelijke wens het arme land te ontvluchten terug te brengen, waarmee de levensstandaard "daar" wordt verbeterd. Iedere bijsturing hierin moet qua effectiviteit en mensenrechten worden afgewogen. De EU heeft de morele verplichting om de mensenrechtensituatie in de gehele wereld te verbeteren en te garanderen.
 14. Asielzoekers moeten evenredig over de EU-lidstaten worden verdeeld.^1
  Eens, de EU-landen moeten elkaar helpen. Het is een gezamenlijk probleem dat de afgelopen jaren in Griekenland en Italië "de vluchtelingen aanspoelden". Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan en tentenkampen passen niet in die visie.
 15. De EU moet de sancties tegen Rusland afbouwen.
  Eens, desondanks de inmenging in Oekraïne, moet er naar een gezonde relatie met Rusland worden gezocht, inclusief een passende manier van bijsturing en diplomatie. Sancties hebben alleen nut wanneer het land de reden begrijpt en de principebezwaren ook kan voelen.
 16. De EU moet asielzoekers die proberen de Middellandse Zee over te steken, terugsturen naar hun land van herkomst.^1
  Oneens, we moeten mensen waardig behandelen. Een asielaanvraag leidt tot een gedegen onderzoek naar de noodzaak iemand een veilige bestemming te gunnen. Een oprechte asielzoeker moet altijd welkom zijn. Ontwikkelingshulp is een middel om de noodzaak voor economisch vluchten terug te brengen.
 17. De EU moet lidstaten aanmoedigen om huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht te erkennen.^1
  Eens, in de inclusieve open samenleving waarin wij leven discrimineren we niet, dus moeten er mogelijkheden geboden worden om gelijkwaardig behandeld te worden. Wanneer twee mensen hun relatie en liefde officieel willen maken voor de staat en belastingen, dan moet dat gewoon kunnen.
 18. De EU moet zich ervoor inzetten dat elke lidstaat een minimumloon invoert.^1
  Eens, een minimumloon is een garantie dat de slechtst betaalde werknemers een bestaansminimum kunnen behalen uit hun arbeid. Door geen minimumloon te bieden ontstaat er oneerlijke concurrentie met uitbuiting. Een minimumloon kan worden vastgesteld aan de hand van de levensstandaard van dat land of regio. Vanuit de EU kunnen we zorgen dat de verschillen minimaal, begrijpelijk en proportioneel zijn.
 19. Het moet moeilijker worden voor EU-burgers om in een ander land een uitkering te ontvangen.
  Oneens, de keerzijde van het vrije verkeer van mensen is dat het niet alleen om arbeid en winst gaat, maar ook om zorg en bestaanszekerheid. Discriminatie op basis van nationaliteit zou in Europa niet getolereerd moeten worden. Ieder land of regio is verantwoordelijk voor wie zich op haar grondgebied begeeft.
 20. Bij verkiezingen voor het Europees Parlement moeten burgers kunnen stemmen op een partij of een kandidaat uit een andere lidstaat.
  Eens. Het resultaat van verkiezingen draait om de inwoners te laten representeren door vertegenwoordigers zo dicht mogelijk passend bij hun wensen. Door het huidige systeem van nationale verkiezingen voor het Europees Parlement krijg je een beperking van welke minderheden en ideologiën verkiesbaar zijn. Een pan-Europese stem kan leiden tot eenwording. Terwijl arbeidsmigranten op basis van het Verdrag van Schengen verbonden kunnen blijven met vertegenwoordiging van de regio waar ze vandaan komen.
 21. De EU moet afzien van verdere uitbreiding van het aantal lidstaten.^1
  Eens. Expansiedrang mag niet een doelstelling zijn van de Unie. Wanneer een land toetreding wenst, moet dat mogelijk blijven. Na zorgvuldige onderhandeling zal een gelijkwaardige relatie ontstaan. Een uitbreidingsstop zal zorgen voor een verbetering van de relatie van huidige lidstaten.
 22. Nederland moet uit de euro stappen en weer een eigen munt invoeren.^1^3
  Geen van beide / Tegen. Wij snappen de nostalgie en onvrede over de afwaardering die heeft plaatsgevonden sinds de invoer van de Euro. Toch, in de open markt die Europa is, past eenzelfde munteenheid. Wij zijn voorstander van parallelle lokale munteenheden, die per regio de circulaire economie ondersteunen. Pas wanneer Nederland uit de EU stapt en economie ontkoppeld van Duitsland, is het weer noodzakelijk om over eigen munt te praten.
 23. Het Europese Openbaar Ministerie moet een rol krijgen bij de vervolging van grensoverschrijdende (drugs)criminaliteit.
  Eens. Criminaliteit stopt niet bij de open grenzen. De vervolging moet adequaat blijven en daar is een rol weggelegd op Europees niveau. Wel is het een voorwaarde om de Nederlandse liberale benadering tot softdrugs te kunnen behouden.
 24. De EU moet grootschalige veehouderij ontmoedigen.
  Eens. Het behouden van een menselijke maat, helpt met het garanderen van een kwaliteit van leven voor het dier. Terugdringen van de stress. De grootschaligheid van de vleesindustrie werkt gesleep met dieren in de hand omdat de kosten van slacht en verwerking elders net iets goedkoper is. Door de veehouderij te betrekken bij de regionale circulaire economie krijgen we een duurzamere productie van vlees.
 25. De EU moet een gemeenschappelijke database opzetten met gegevens over personen die van terrorisme worden verdacht.
  Oneens, tot zover de uitwisseling van gegevens door Europol al niet gebeurd. Het aanleggen van een database heeft verschillende privacy en beheer bezwaren. Verdenkingen kunnen ook onterecht zijn en dan is de registratie schadelijk voor die persoon. Ook zijn er verschillende definities van terrorisme vanuit de prioriteiten van diverse regeringen, waardoor die verdenking gebruikt wordt om specifiek activisme te bestrijden evenals de bevolking te blijven vangen in angst.
 26. Nederland moet uit de Europese Unie stappen.^1^3
  Geen van beide / Tegen, wij snappen de bezwaren en daar moet de Unie ook aan gaan werken. De vraag die wij stellen is of Nederland zelf wel die problemen het hoofd kan bieden. Is Nederland wel een betere gastheer voor haar inwoners? Uittreding geeft veel onzekerheden zoals we in de Brexit (Artikel-50 procedure) zien. Wel blijft uittreding een ultiem veto-recht die wellicht ooit moet worden gebruikt.
 27. Jongeren vanaf 16 jaar moeten stemrecht krijgen bij de Europese verkiezingen.^1
  Eens, het gaat om betrokkenheid te creëren. Jong geleerd te stemmen en nadenken over de vele politieke onderwerpen, geeft dat ze later dit ook blijven doen.
 28. Dierproeven voor de ontwikkeling van medicijnen moeten in de hele EU verboden worden.^1
  Eens, er worden genoeg alternatieven ontwikkeld. Een verbod zou de inzet van dierproeven drastisch terugdringen. In gevallen van uiterste medische noodzaak moet de EU wel een vergunning kunnen afgeven. Een dierproef blijft wenselijker dan het doen van proeven met mensen.
 29. Een deel van de Europese leningen aan Griekenland moet worden kwijtgescholden.
  (Zeer) Eens. Het overgrote deel, tot het geheel. vandeRegio namens diverse partijen in ons netwerk, verlangt nog altijd openheid van zaken van de ECB en Europese Commissie in deze kwestie. Wij hebben het drama van 2016 ervaren als niet correct verlopen. Het gebrek aan transparantie laat twijfelen of er niet meer speelt wat "verbloemd" wordt door het leningen te noemen.
 30. De Europese afspraak om vingerafdrukken op te nemen in paspoorten moet worden geschrapt
  (Zeer) Eens. Vingerafdrukken zonder noodzaak verzamelen, verspreiden en delen met derden (zoals de VS) is een onacceptabele inbreuk op onze privacy.

Opmerkingen

Deze stemhulp is vanuit het perspectief vandeRegio zeer beperkt. Eigenlijk gaat het grotendeels om de nationale stellingen. De rijkwijdte van de Europese Unie en in bijzonder het Europees Parlement wordt amper bestreken. Ook de rol van de regio wordt niet aangestipt, maar dat komt ook omdat ze niet wisten dat dit perspectief werd toegevoegd aan de verkiezingen. Al onze stellingnames staan in het werkprogramma.

Afgewezen stellingen die wel in de Young Voice voorkomen

 1. EU-landen moeten vrij zijn om hun eigen CO2-doelstelling te bepalen.
  Tegen
 2. De EU moet stoppen met subsidie voor duurzame energie (windmolens/zonnepanelen).
  Tegen
 3. Er moet een Europese belasting komen op CO2.
  Voor
 4. De EU moet stoppen met de toetredingsonderhandelingen met Turkije.
  Eens, de EU is groot genoeg. Er zijn wat Turkije betreft voldoende bezwaren op het gebied van de democratische rechtsstaat waardoor ze niet in de Europese rechtsorde past.
 5. De EU moet harder optreden tegen racisme.^2
  Voor
 6. De Europese regels over marktwerking moeten ook blijven gelden voor de zorg.
  Oneens, zorg is een primaire levensbehoefte die we als een algemene voorziening moeten kunnen garanderen. Marktwerking heeft tot nu toe enkel ongewenste uitwerkingen op deze garantie gehad.
 7. De EU moet bedrijven dwingen om belasting te betalen in het land waar zij winst maken.
  Eens,
 8. Het moet makkelijker worden voor mensen van buiten de EU om hier te komen werken.^2
  Tegen
 9. Er moet een Europees pensioenfonds komen, naast de bestaande mogelijkheden om voor het pensioen te sparen.
  Eens, aanvullende voorzieningen zijn welkom. Het stelt ieder beter instaat om een zelfgeregelde oude dag voorziening veilig te stellen. Dit pensionfonds moet wel gegarandeerd worden door de ECB.
 10. De EU moet een onderzoek starten naar de risico’s van het toepassen van kunstmatige intelligentie.
  Voor, al was het maar om de bewustwording van de digitale revolutie bij de Europarlementariers te vergroten.
 11. Er moet een Europese publieke omroep komen.
  Eens, als aanvullende dienst. Hiermee kan een breder Europees perspectief geboden worden. De nationale media zijn zeer selectief over wat er in andere landen (ook) speelt. Wij stellen wel de eis dat de aanbesteding van dit media-aanbod open en transparant gebeurd. Alle aanbieders hebben gelijkelijk recht op Europese financiering.
 12. Er moet een Europese campagne komen om jongeren te informeren over het herkennen van nepnieuws.
  Tegen

Afgewezen stellingen

De StemWijzer is van 51 stellingen teruggebracht tot 30. Hieronder vindt u de afgewezen stellingen:

 1. Als werknemers uit een ander EU-land (tijdelijk) in Nederland komen werken, moeten ze hetzelfde betaald krijgen als Nederlandse werknemers.^2
  Eens, Iedereen zou gelijkwaardig moeten worden uitbetaald, ongeacht geslacht of nationalitiet. Wel hopen we dat werkgevers hun best doen om werknemers uit de eigen regio te vinden.
 2. Het Europees Parlement moet het recht krijgen om zelf met wetsvoorstellen te komen.
  Eens, Zodra het Europees Parlement het recht van initiatief krijgt, dan kan ze zelf wetgeving gaan voorstellen. Hiermee kan ze meer sturing geven en haar te controlerende organen ter verwantwoording roepen door het dan maar zelf te gaan doen. Op dit moment moet er worden gewacht op de Europese Commissie of Raad van Ministers.
 3. Het moet moeilijker worden voor lidstaten om de EU te verlaten.
  Oneens, De huidige Artikel-50 procedure is al dermate een uitdaging om goed te doorlopen, zoals we met het Verenigd Koninkrijk al zien. Ieder land moet wanneer ze daar goede redenen en draagvlak bij de bevolking heeft, het recht hebben om uit de samenwerking van de Europese Unie te stappen.
 4. De EU moet alleen nog financiële steun geven aan boeren die duurzaam produceren.
  Eens, De agrarische sector en onze voedselvoorziening moet toekomstbestendiger worden. Door bijsturing met subsidiestromen bespoedigen we deze transitie. Wel moet er een redelijke termijn van verandering zijn om te voorkomen dat boeren hun levensonderhoud verliezen. Toch moeten we ook het debat aangaan met de vraag 'of de EU überhaupt bedrijven en commerciële organisaties financiele steun moet geven?'.
 5. De belasting op de winst van bedrijven (vennootschapsbelasting) moet in alle lidstaten minimaal 15% zijn.
  Eens, De vennootschapsbelasting moet gelijk worden getrokken. Het tarief is wel onderhandelbaar. Er is geen ruimte voor belastingparadijsen in de Europese Unie. Met een maatregel zoals deze wordt de 'race naar de bodem' een halt toegeroepen en de concurrentie tussen lidstaten tegengegaan.
 6. Het recht om wetsvoorstellen te doen moet bij de lidstaten liggen, in plaats van bij de Europese Commissie.
  Eens (slechte stelling), Zowel de lidstaten als de Europese Unie — wij willen ook recht van initiatief voor het Europees Parlement — moet aan wetgeving kunnen doen. Hierbij moet worden gekeken wat het gepaste niveau is waarop iets bepaald moet worden. vandeRegio heeft de voorkeur dat zoveel mogelijk zaken op de laagste bestuursorganen (gemeenten) wordt geregeld. Wetgeving vanuit de Europese Commissie mist de mogelijkheid om op een democratische manier besluiten te laten verantwoorden.
 7. Het Europees Parlement moet subsidie op fossiele brandstoffen verbieden.
  Eens, het toont een willekeur wanneer enerzijds hoge belastingen worden geheven op fossiele brandstoffen, terwijl bepaalde (groot) verbruikers geld er op toe krijgen. Het getuigd ook van inconsistentie van het bestuur, wanneer we de klimaatdoelstellingen van Parijs moeten gaan halen.
 8. Er moet een Europees pensioenfonds komen, naast de bestaande mogelijkheden om voor het pensioen te sparen.
  Eens, aanvullende voorzieningen zijn welkom. Het stelt ieder beter instaat om een zelfgeregelde oude dag voorziening veilig te stellen. Dit pensionfonds moet wel gegarandeerd worden door de ECB.
 9. Het moet makkelijker worden voor migranten van buiten de EU om hier te komen werken.
  Geen van beide,
 10. Afrikaanse landen die erin slagen de migratie naar Europa te verkleinen, moeten meer ontwikkelingshulp krijgen.
  Eens, het is vanwege de zorgplicht die we voelen. Vanuit het oogpunt van mensenrechten is dit een methode om de levenskwaliteit te waarborgen van mensen. Zo kan er een bijdrage worden geleverd aan het toekomstperspectief van die regio. Ontwikkelingshulp mag niet het middel zijn om een migratiestop af te dwingen: echte vluchtelingen moeten aanspraak hebben op asiel.
 11. Vluchtelingen moeten al asiel kunnen aanvragen in EU-landen als zij de EU nog niet hebben bereikt, bijvoorbeeld op een ambassade.
  Eens, een echte vluchteling moet al bestaanszekerheid kunnen krijgen en zo de risicovolle illigale reis naar en door Europa besparen.
 12. De EU moet initiatieven nemen voor de bestrijding van racisme, antisemitisme en islamofobie.^2
  Eens, de uitsluiting van minderheden moet niet geaccepteerd worden. Wij wensen in een inclusieve samenleving te leven, waar ruimte is voor ieders eigen identiteit en (wederzijds) tolerant naar de ander. Door elkaar te betrekken kan iedere regio toekomstbestendig een samenleving in stand houden.
 13. Het vetorecht van lidstaten bij besluiten over buitenlands beleid moet worden afgeschaft.
  Geen van beide, een veto-recht is een noodrem en een machtsmiddel. Het is belangrijk om het gezonde gesprek te behouden voordat het tot besluiten aan komt, zodat alle bezwaren oprecht als groep meegewogen kunnen worden. Een gezonde politieke cultuur kan zonder gebruik van veto-recht, maar niet door het recht bij voorbaat te ontnemen.
 14. Het moet in de EU toegestaan zijn om te jagen op wolven die overlast veroorzaken.
  Geen van beide, in Nederland is de wolf een beschermde voorheen uitgestorven diersoort, dus hier is de jacht verboden. In andere Europese landen is de populatie niet bedreigd, daar kunnen gevallen van overlast maatregels uitlokken. Jacht is een uiterste maatregel. De Europese Unie zou een richtlijn kunnen opstellen waarmee ze overlast definiëerd, natuurlijk gedrag beschermd en een compensatieregeling vormgeeft.
 15. De EU moet meer subsidie beschikbaar stellen voor (de productie van) duurzame energie.
  Eens, subsidie is een methode om gewenst gedrag te veroorzaken.
 16. De EU moet meer investeren in innovatie.
  Eens,
 17. EU-landen die de rechtsstaat in eigen land ondermijnen, moeten financieel worden gestraft.
  Eens, hiervoor is een Europese richtlijn nodig die definiëerd welke eigenschappen en kwaliteiten een rechtsstaat moet hebben. Op basis hiervan zou een Europees Constitutioneel Hof dan uitspraak moeten doen, met een strafbepaling, om boete op te leggen. Wanneer we dit overlaten aan de besluitvorming van de Commissie, de Raad of het Parlement, dan wordt dit een machtsmiddel waar de politieke meerderheden wegkomen met de ondermijning als "beste jongetje van de klas".

Op het laatst zijn deze twee stellingen geschrapt omdat de verschillende partijen te veel gelijk denken:

 1. De EU moet zelf belasting kunnen heffen.
  Eens. Om zo de afdracht vanuit de verschillende landen gelijk te trekken. Door het heffen van een belasting wordt het transparanter hoeveel geld er wordt ontvangen en weer terug stroomt naar de regio van herkomst. Hiermee worden de scheve ogen verminderd dat wij als Nederland het meest betalen per inwoner voor ieder andere lidstaat.
 2. De toegang tot het elektronisch patiëntendossier moet worden uitgebreid naar ziekenhuizen in de hele EU.^1
  Oneens , vandeRegio & Piratenpartij zien al genoeg risico's op het gebied van privacy en beveiliging. Het EPD heeft tekortkomingen. Wij maken ons zorgen om de schaalvergroting, terwijl we nog geen eens het op Nederlandse schaal hebben. De systemen zijn gebruikersgroep specifiek. Wel zijn we voorstander voor het makkelijker maken dat ziekenhuizen en artsen informatie kunnen uitwisselen.