Mijn Stem / Stem van — NU.nl

 1. Rechtspositie voor werkenden gelijk maken in de hele EU
  Eens, Gelijke rechtspositie voorkomt oneerlijke concurrentie, uitbuiting en deel arbeidsmigratie. Bedrijven hoeven de arbeidsvoorwaarden niet mee te nemen in hun vestigingskeuze, waardoor iedere regio een gezonde arbeidsmarkt behoud. Werk blijft dicht bij huis.
 2. Vrij verkeer van werknemers uit Oost-Europa terugdraaien
  Beetje eens, Door te investeren in de sociale infrastructuur en arbeidsmarkt in iedere regio brengen we noodzaak voor arbeidsmigratie terug. Wij geloven dat de meeste mensen onderdeel willen blijven van de gemeenschap waar ze in zijn opgegroeid.x
 3. Lidstaten toestaan buitenlandse overnames van bedrijven te blokkeren
  Eens, De continuïteit van de arbeidsmarkt in de regio waarborgen en daarmee garantie bieden dat inwoners een inkomen behouden waarmee ze hun gezin kunnen onderhouden, is een publieke verantwoordelijkheid. Bij overnames moeten bindende afspraken worden gemaakt.
 4. Als EU de staat Palestina erkennen
  Eens, Ontkenning betekend instemmen met manier hoe Israël die regio onderdrukt. Door erkenning moeten beide groeperingen als gelijkwaardig bij elkaar aan tafel. vandeRegio wil onderdrukte bevolkingsgroepen gelijkwaardigheid, eigenwaarde en vrede bieden.
 5. Lobbyen om het verbod op pulsvisserij terug te draaien
  Geen van beide, De sector moet zelf haar lobby draaien. Als volksvertegenwoordiging dien je de belangen van de inwoners te behartigen. In dit dossier houdt vandeRegio zich afzijdig.
 6. Diertransporten niet langer laten duren dan 4 uur
  Helemaal eens, In een circulaire economie, waar vandeRegio voorstander van is, moet voedselproductie zo lokaal mogelijk gerealiseerd worden. Een slachthuis moet binnen 60 minuten bereikt kunnen worden. Voor niet-commercieel vervoer is etappe van max. 3 uur wenselijk.
 7. Genetisch gemanipuleerde gewassen verbieden
  Helemaal eens, De biologische diversiteit moeten we waarborgen. Iedere regio heeft haar eigen flora en fauna — een kwetsbaar . Een gewas-soort mag geen bedrijfseigendom zijn. De mens, zowel markt als politiek, kan haar manipulatie van de natuur niet overzien.
 8. Maak een keuze. Als Nederland:
  Enigzins Euro behouden, Als de Europese Unie behouden we de Euro. vandeRegio is voorstander om regionale munteenheden te hebben, naast de Euro, om zo de circulaire economie te versterken.
 9. Steun van sterke lidstaten aan economisch zwakkere lidstaten voortzetten
  Helemaal eens, Wanneer we niet alle regio's versterken, dan komen er onwenselijke verschijnselen zoals arbeidsmigratie, leegloop en het instorten van de sociale infrastructuur.
 10. Europese Bankenunie voltooien
  Eens, Voltooien en ook weer vervolmaken. Er zijn genoeg verbeteringen nodig, ook dan nog. Behoud van de huidige systemen kennen meer ongewenste beperkingen. Eerste waar aan gewerkt moet worden is de transparantie vergroten.
 11. Vluchtelingen evenredig verdelen over de lidstaten
  Helemaal eens, Open grenzen betekenen ook gelijke verantwoordelijkheid voor vluchtelingen. Wanneer we bepaalde regio's overmatig belasten dan worden de grenzen van de mensenrechten opgezocht en overbelasten we de zelfredzaamheid.
 12. Als EU strengere controles invoeren aan de buitengrenzen
  Geen van beide, Gemiddeld genomen is het niveau van controles aan de buitengrenzen voldoende en afdoende. Er zijn wel knoppen om aan te draaien, bijvoorbeeld om mensenrechten te waarborgen en vreemde invloed te beperken.
 13. Een Europees leger oprichten
  Helemaal oneens, De samenwerkende nationale legers zijn meer dan voldoende in staat om de verdedigende taak uit te voeren. Als Europese Unie moeten we een behoudend buitenlandbeleid voeren, waar geen ruimte is voor missies en agressie.
 14. EU-landen verplichten 0,7% van hun bruto nationaal inkomen aan ontwikkelingssamenwerking te besteden
  Eens, Ontwikkelingshulp is ons Europees buitenlandbeleid. Om dat adequaat te kunnen, moet hierin geïnvesteerd worden. Echter zou dit een Europese taak moeten zijn, niet een nationale, waardoor deze verplichting aan landen anders gefinancierd moet worden.
 15. Europese vliegtaks invoeren
  Helemaal eens, Voor een reis van minder dan 750km moet de trein met goede verbindingen het betaalbare alternatief worden. Een vliegtaks is een onderdeel en teken van consistent beleid qua verduurzamen. Op Europese schaal is de enige manier om dit te bereiken.
 16. Bestaande Europese kerncentrales sluiten
  Enigszins eens, De risico's die kleven aan kernenergie zijn niet duurzaam. Met de veiligheid en betrouwbaarheid voorop moeten we gaan afbouwen. De Belgische kerncentrales (Doelen, Tihange) moeten zo snel mogelijk ontmanteld worden.
 17. Als EU uit het Klimaatakkoord van Parijs stappen
  Oneens, Het is een morele noodzaak om de toekomst veilig te stellen. De uitdaging is immens, dus moet er consequent beleid worden gevoerd op alle vlakken. Wanneer de Europese Unie en haar lidstaten hierin faalt, dan had ze nooit moeten tekenen.
 18. Als EU nepnieuws bestrijden
  Helemaal oneens, De vrijheid van meningsuiting is zeer belangrijk. Mensen zijn intelligent genoeg om een eigen mening te vormen. Wanneer je nepnieuws bestrijd, dan leg je een mening op. In politieke en overheids-handen heet dat propaganda en censuur.
 19. Persoonsgegevens vastleggen in Europese database voor veiligheidsdiensten
  Helemaal oneens, Het einde van het laatste sprankje privacy.
 20. Gesprekken over toetreding van nieuwe lidstaten opschorten
  Enigszins eens, De Europese Unie is groot genoeg. Wij moeten eerst aan eenwording gaan werken en goed met onze regio's en minderheden om gaan.
 21. Een referendum over de Nexit houden
  Nagenoeg helemaal eens, Europa moet democratiseren anders valt ze uiteen. Alleen is Nederland geen betere optie. Een gelijke kwade. Wij hebben de common sense van Europa nodig om onze eigen tekortkomingen te willen zien. Afschaffen is geen optie. Van binnen uit aanpassen wel.
 22. Europees referendum bij belangrijke besluiten invoeren
  Helemaal eens, Het publieke debat krijgt een boost en de volksvertegenwoordigers laten hun inzet zien. De inwoners van Europa zorgen voor de draagvlak die nodig is. Eens in de vijf jaar minimaal kunnen bijsturen is onvoldoende in een democratie.
 23. Europese kieslijsten toestaan
  Helemaal eens, Bij Europese verkiezingen moeten ook Europese geluiden hoorbaar zijn. Momenteel hebben wij nationale verkiezingen, met nationale partijen en belangen. In Europa is zoveel meer keuzevrijheid. Ook regio's om te versterken, waar je een band mee kan hebben.
 24. Als EU strengere regels hanteren ter bescherming van sociale voorzieningen
  Eens, Wij kunnen o.a. de gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en energievoorzieningen niet overlaten aan de grillen van de vrije markt. Ze zijn "to big (important) to fail", dus moeten we voorkomen dat ze kunnen falen.

Ongebruikte stellingen

De voornaamste reden om de onderstaande stellingen niet te gebruiken, zou kunnen zijn: er is te weinig spreiding tussen de partijen, of deze stelling lijkt op een andere.

 1. Maak een keuze. Minimumloon:
  Enigzins hetzelfde in hele EU, Elk land moet minimumloon instellen. Minimumloon moet instaat zijn om in levensonderhoud te voorzien van een gezin, als maatregel om armoede te bestrijden. Levensstandaard verschilt per regio; niveau moet voldoende zijn om arbeidsmigratie te ontmoedigen.
 2. Europees minimumbelastingtarief voor bedrijfswinsten instellen
  Helemaal eens, Ieder belastingparadijs — Nederland voorop! — zorgt dat bedrijven constructies moeten bedenken om hun winst te maximaliseren door de belasting te drukken. Deze oneerlijke concurrentie zorgt voor verstoring arbeidsmarkt. Belastingafspraken zijn illegaal.
 3. Maak een keuze. Handelsverdragen met andere landen laten sluiten door:
  Europese Unie, Een open en gelijkwaardige markt betekend ook dat bedrijven een gelijk speelveld mogen verwachten. Geen regio wordt benadeeld wanneer dezelfde handelsvoorwaarden bestaan.
 4. Maak een keuze. Landbouwsubsidie op basis van:
  Duurzaamheid bedrijf, Landbouwsubsidie is methode om een sector bij te sturen, hun productie betaalbaar houden en voortbestaan garanderen. Het is wenselijk om beter met dieren en de natuur om te gaan. Met consistent beleid kan er veel verschil gemaakt worden in de transitie.
 5. Maximaal begrotingstekort van 3% handhaven
  Eens, Vuistregel om boekhoudkundige gezondheid te waarborgen. Handhaving moet gelijk zijn voor ieder land. Er moet weloverwogen ruimte zijn om gezonde keuzes voor regio's te maken en problemen op te lossen. Mag geen gijzeling door krampachtig beleid betekenen.
 6. Vluchtelingen opvangen in de regio
  Eens, Niet als enige oplossing en afschuiven, maar als manier om mensen zo min mogelijk ontheemd te laten zijn. Met ontwikkelingshulp kunnen we bestaanszekerheid bieden en de noodzaak om verder te vluchten (naar Europa) terug te dringen.
 7. Belasting invoeren op CO2-uitstoot van bedrijven
  Helemaal eens, Consistent beleid op gebied van verduurzaming. Er is geen ruimte voor privileges. Iedereen, of niemand, moet haar steentje bijdragen om gedrag te verbeteren.
 8. Alle kolencentrales in Europa sluiten
  Helemaal eens, Zo snel mogelijk. Er zijn voldoende milieuvriendelijkere alternatieven.
 9. Subsidies op fossiele brandstoffen afschaffen
  Helemaal eens, Wij zijn in een transitie waar consequent beleid nodig is.
 10. Opwekken van duurzame energie vanuit EU subsidiëren
  Helemaal eens, Consequent beleid betekend dat wanneer je het ene niet wenst, dat je dan wel een alternatief mogelijk moet maken. Duurzame energie is een belangrijk onderdeel.
 11. Een Europese klokkenluidersregeling voor journalisten en hun bronnen instellen
  Helemaal eens, Zonder klokkenluiders komen misstanden niet meer aan het licht en kunnen we transparantie en verantwoording wel vergeten. Om corruptie te bestrijden moeten klokkenluiders worden beschermd.
 12. Turkije niet laten toetreden tot de EU
  Helemaal eens, Er is in de Europese Unie geen ruimte voor een lidstaat dat het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens met voeten betreed. Turkije raakt steeds verder verwijderd van de sociale standaard van een democratische rechtsstaat.
 13. Meewerken aan een no-deal Brexit
  Eens, Alles is beter dan de huidige etterende wond. Wij wensen de Britten een soft-exit toe en de Schotten en Noord-Ieren een remain. De huidige onderhandelaars zijn incompetent en niet bereidwillig, van beide kanten.
 14. Het Europees Parlement recht van initiatief geven
  Helemaal eens, De volksvertegenwoordiging moet ook de beleidsagenda kunnen bepalen. Door initiatieven te doen is de Unie niet afhankelijk wat de Europese Commissie of Raad van Europa wenst te behandelen, en vooral wat niet.
 15. Ontmoetingen tussen lobbyisten en politici vastleggen in een openbaar register
  Helemaal eens, Transparantie eerst, kort gevolgd met een tegenbeweging om te zorgen dat de belangen die niet kunnen lobbyen wel gehoord kunnen worden. Zo wil vandeRegio lobbyen voor de achtergestelde belangen van de regio's.